Hipnoterapinin Depresyon, Kaygı, Stres ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Ali Bulut
Füsun Gökkaya
Kubilay Emeç

Özet

Bu çalışmanın amacı, hipnoterapinin yetişkin bireylerdeki depresyon, kaygı, stres ve yaşam doyumu puanlarına anlamlı bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Beş seans üzerinden yapılandırılan görüşmelere 26 (19 kadın, 3 erkek) yetişkin gönüllü birey katılmıştır. Katılımcılara görüşmeler öncesinde Kişisel Bilgi Formu, Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği verilmiş ve doldurmaları istenmiştir. Görüşmeler haftada bir kez ve her görüşme bir saat olarak yapılmıştır. Beşinci görüşmede katılımcılara tekrardan yukarıda anılan ölçekler verilerek, terapi öncesi ve sonrası değişken puanlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Öntestsontest analizi sonucunda, hipnoterapi seansı sonrasındaki bireylerin depresyon, kaygı ve stres puanları; hipnoterapi seansı öncesindeki puanlara göre anlamlı bir düşüş göstermiştir. Ayrıca bireylerin yaşam doyumu puanları, hipnoterapi seansları sonrasında anlamlı bir şekilde artmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle, yetişkin bireylerdeki yüksek depresyon, kaygı ve stres puanlarının azaltılmasında ve yaşam doyumunun arttırılmasında hipnoterapinin etkili olduğu söylenebilmektedir. Elde edilen bulguların gelecek çalışmalara bilgi sunacağı düşünülmekle birlikte; gelecek çalışmalarda daha geniş katılımcı grubuyla çalışılması önerilmektedir.


Bu makale, Mehmet Ali BULUT’un Füsun GÖKKAYA danışmanlığında yürüttüğü ‘‘Hipnozun depresyon, kaygı, stres ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi’’ başlıklı tezinden uyarlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bulut, M. A., Gökkaya, F., & Emeç, K. (2022). Hipnoterapinin Depresyon, Kaygı, Stres ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 28–43. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.919
Bölüm
Makaleler