Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi https://www.sobibder.org/index.php/sobibder Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. tr-TR editor@sobibder.org (Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Okul Öncesi Sanat Eğitimi Dersi ile Seramik Sanatı Üzerine Değerlendirme https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/524 <p>Bu araştırmada, okul öncesi sanat eğitimi dersi kapsamında seramik sanatının önemi, pedagojik yaklaşımlar, seramik sanatı eğitiminde kullanılan araç-gereç bilgisi ile seramik sanatı öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler ele alınmıştır. Araştırma, seramik sanatının önemini ve bu alanda kullanılan pedagojik yaklaşımları ele alarak, sanat eğitimcilerine ve öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak doküman analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma alan yazın, literatür taraması ve doküman incelemesi yoluyla mevcut literatürdeki ilgili makaleler, kitap bölümleri ve diğer akademik kaynaklar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bilgiler sonucunda, okul öncesi seramik sanatı eğitiminin, çocukların güvenli bir sanat ortamında yaratıcı deneyimlerini keşfetmelerine olanak sağladığı ve bu sürecin araç-gereç ve teknik bilgi ile desteklenmesinin, öğrencilerin seramik sanatı konusunda çok yönlü gelişimlerine katkı sunduğu ortaya konulmuştur. Bu bulgular, sanat eğitimcilerine değerli bilgiler sunarak, seramik eğitiminin etkinliğini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.</p> Şebnem Noyat Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/524 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Yeterlilik Algıları https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/525 <p>Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarını farklı değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan fakülte türü, eğitim durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği) göre belirlemektir. Araştırma betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim - öğretim yılında ortaokullarda görev yapan 69 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülmüş olup örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmada veriler “kişisel bilgi formu” ile “yapay zekâya yönelik tutum ölçeği” kullanarak elde edilmiştir. Araştırmada matematik öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarının belirlenmesi için frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma deseni için bağımsız gruplar için t-testi ile Anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, matematik öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerinin cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan fakülte türü, eğitim durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenlerine göre ölçeğin olumlu tutum ya da olumsuz tutum alt boyutlarında bir farklılık olmadığı sonucu bulunmuştur.</p> Cevat Eker- Seda Halıcı Gürbüz Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/525 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 Engelli Yaşlı Bireylerin Sosyal İzolasyon ve Yalnızlık Durumlarının Değerlendirilmesi https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/526 <p>Yaşlılık, insanoğlunun doğumdan itibaren bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik evresinden sonra yaş alarak erişebileceği son evre olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılık evresindeki bireyler sahip oldukları yaşantısal deneyimin yanı sıra yılların getirdiği fiziksel yorgunluk ile birtakım sağlık sorunlarına sahip olabilmektedir. Yaşlılık evresinin yaşlı bireye getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra yaşlılık sürecinde bırakılan roller ile birlikte yaşlı bireyin ekonomik, sosyal ve bakım sorunları ile karşılaşma olasılığı artmaktadır. Toplumsal yaşam içinde yaşlı bireyler yaşadıkları fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlar nedeniyle dezavantajlı gruplar içinde yer almaktadır. Yaşlı bireylerin yaş aldıkça karşılaşabileceği bir diğer dezavantajlı durum ise engele sahip olma durumlarıdır. Engelli yaşlı bireylerin sağlık gerekçesi ile bakıma muhtaç olup sosyalizasyon alanlarının kısıtlı olması ise onları sosyal izolasyon ve yalnızlık sorunlarını en derinden yaşayan dezavantajlı grup haline getirmektedir. Bu çalışmada da iki dezavantajlı durumu birlikte yaşayan engele sahip yaşlı bireylerin yaşadığı sosyal izolasyon ve yalnızlık durumlarını betimlemek, yorumlamak ve elde edilen sonuçlar ile sosyal izolasyon ve yalnızlık sosyal sorununu yaşayan engelli yaşlı bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik oluşturulabilecek sosyal politikalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Sağlık Kuruluna başvurusu bulunan ve engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan 65 yaş üstü 5’i kadın 5’i erkek olmak üzere toplamda 10 engelli yaşlı birey “amaca yönelik örneklem” yöntemi ile araştırma kapsamına dahil edilmiş ve bu kapsamda engele sahip yaşlı bireyler ile “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler aracılığı ile elde edilen veriler kategorilere ayrılmış, oluşturulan kategoriler altında veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle ve görüşmelerden elde edilen doğrudan alıntılara da yer verilerek alan yazın bilgisine dayalı biçimde analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda engele sahip yaşlı bireyler yaşlılığa ilişkin süreci değerlendirdiklerinde; özellikle engele sahip olduktan sonra yaşantılarının daha zor geçtiğini belirtmiş ve engelli yaşlı birey olarak güçsüzlük, hastalık, muhtaçlık, çaresizlik ve yalnızlık durumlarını yoğun bir biçimde yaşadıklarını belirtmişlerdir. Çalışma kapsamına dahil edilen engelli yaşlı bireylerin bakım verene bağımlı bir biçimde yaşam sürdürürken; sosyal etkileşim alanlarının, toplumsal yaşama katılımlarının sınırlı olduğu, sosyal izolasyon ve yalnızlık sorunlarını daha yoğun yaşadıkları gözlemlenmiştir.</p> Harika Şen- Vildan Üstün Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/526 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 La Bibliothèque National de France Müzesi’nde Bulunan Od.23 Numaralı Albümdeki Sultan III. Selim Portrelerinin Dönem Portreleriyle Karşılaştırılması https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/527 <p>Batılı ülkelerin Osmanlı kültürüne merakı İstanbul’un fethiyle başlamış ve 19.yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. İstanbul’un fethiyle birlikte birçok sanatçı yurda davet edilmiş ve yerli nakkaşlar da Batı’ya gönderilerek karşılıklı kültürel etkileşim başlamıştır. Bu süreçte Batılı elçiler, seyyahlar ve sanatçılar gerek krallar tarafından Osmanlı topraklarına gönderilerek gerekse kişisel olarak yaptıkları seyahatlerinde merak eKikleri şeyleri veya merak edilen unsurları görsellere aktarmış, albümler hazırlamış veya satın almışlardır. Söz konusu albümlerden bazıları krala sunulacak nitelikte, bazıları ise Osmanlı topraklarına gelen elçiler, seyyahlar ve sanatçılara göre şekillenen albümler olmuştur. Bu çalışmada la Bibliothèque Nationale de France Müzesi’nde bulunan Od.23 numaralı albümde yer alan Sultan III. Selim portreleri ele alınmıştır. Öncelikle söz konusu albüm hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuş, ardından odak noktamız olan Sultan III. Selim (1761-1808) porteleri ikonografik olarak incelenerek diğer portrelerle karşılaştırılmıştır. Bu eserler özellikle Sultanın saltanat yılları içerisinde yapılmış dönem portrelerinin içinde çok yönlü değerlendirilmeye çalışılmış, üslup ve ikonografik açıdan benzerlik ve farklılıklar ortaya konulurken sanatçılar arasında etkileşimlerin olup olmadığı konusu irdelenmiştir.</p> Tilbe Karabacak Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/527 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000 Türk Siyasetname Geleneğinde Yönetim Felsefesi ve Yönetsel Etik Değerler Analizi: Koçi Bey ve Yusuf Has Hacip Örnekleri https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/528 <p>Bu çalışma, Türk siyasetname geleneği içinde yönetim felsefesi ve yönetsel etik değerleri ele almaktadır. Özellikle Kutadgu Bilig ve Koçibey Risaleleri üzerinden bu kavramları analiz etmektedir. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan 11. yüzyıla ait bir eser olup, Türk düşünce tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Aynı şekilde, Koçibey Risaleleri, Osmanlı dönemi kaynaklarından biri olarak yönetim ve etik konularında derinlemesine bilgiler sunmaktadır. Çalışmanın odak noktalarından biri, Türk siyasetname geleneğinin köklü bir tarihine sahip olan Kutadgu Bilig'in yönetim felsefesi içindeki özgün katkılarıdır. Bu bağlamda, eserin yönetim anlayışı, hükümdarın sorumlulukları ve adalet anlayışı detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca, Koçibey Risaleleri üzerinden Osmanlı yönetimindeki etik değerlerin analizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim anlayışını daha geniş bir bağlamda ele almamıza olanak tanımaktadır. Koçibey Risaleleri, Osmanlı devlet adamlarının ideal yönetim şekillerini ve etik değerleri betimleyerek, dönemin siyasi ve sosyal yapısını anlamamızda önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu analizde, Osmanlı'nın yönetim prensipleri, bürokratik yapısı ve ahlaki değerleri derinlemesine ele alınarak, modern yönetim teorileriyle karşılaştırılmaktadır. Çalışmada, Kutadgu Bilig ve Koçibey Risalelerinin yönetim felsefesi ve etik değerler perspektifinden günümüz siyasi düşüncelerine nasıl ışık tuttuğu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu çalışma, Türk siyasi düşünce tarihine ve etik değerlerin evrimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle, bu iki önemli eserin, dönemin sosyo-politik koşullarını ve yönetim anlayışlarını nasıl şekillendirdiği üzerinde durulmakta ve bu anlayışların günümüz yönetim bilimlerine nasıl yansıdığı analiz edilmektedir. Kutadgu Bilig ve Koçibey Risalelerinin, Türk siyasetname geleneğindeki önemini vurgulayan bu çalışma, yönetim felsefesi ve yönetsel etik değerlerin evrimine dair daha geniş bir anlayışın kapılarını aralamaktadır. Çalışma, tarihsel süreçteki yönetim ve etik değerlerin, günümüz yönetim pratiklerine ve siyasi düşünce yapılarına olan etkilerini anlamamıza yardımcı olmakta ve bu bağlamda gelecekte yapılacak araştırmalar için de sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türk siyasetname geleneğinin modern yönetim anlayışlarına olan katkıları da değerlendirilmektedir. Bu makale, Türk Siyasetname Geleneğinde Yönetim Felsefesi ve Yönetsel Etik Değerler Analizi isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> Tolgahan Güler- Süleyman Ağraş Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/528 Tue, 09 Jul 2024 00:00:00 +0000