https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/issue/feed Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 2024-05-07T00:00:00+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@sobibder.org Open Journal Systems Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/512 “The Unforgivable” Filmi Üzerinden Eski Hükümlülerin Yeniden Toplumsal Yaşama Katılımı ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme 2024-04-27T19:24:37+00:00 Nilgün Dali nilgun.dali@bilecik.edu.tr Hacer Tor hacer.tor@hbv.edu.tr <p>Suç işlemiş olan kişiye suçlu, işlediği suçtan dolayı hüküm giymiş ve tahliye edilmiş olan kişiye ise eski hükümlü adı verilir. Eski hükümlüler cezaevinden tahliye edildikten sonra ekonomik sorunlar, toplumsal yaşama uyum sağlayamama, sosyal dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalma, psiko-sosyal problemler gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalırlar. Eski hükümlülerin toplumsal hayaPa yaşadıkları bu sorunlara sinemada yer verilmektedir. Sinema, toplumsal sorunları tüm gerçekliğiyle ele alarak insanların farkındalığını ve bilinçliliğini arPırmakta etkili bir araçtır. Günümüzde daha fazla bireye daha hızlı bir şekilde ulaşan dijital platformların bu etkililik alanını arPırdığı söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, toplumda dezavantajlı gruplardan biri olan eski hükümlülerin toplumsal yaşama yeniden katılma ve uyum sağlama sürecini nasıl deneyimlediklerini film aracılığıyla değerlendirmektir. Bu çalışmada önce sinemada daha sonra Netflix’te yayınlanan “The Unforgivable” adlı filmin başrol oyuncusu olan Ruth’un eski hükümlü bir birey olarak toplumsal yaşama yeniden katılma ve uyum sağlama pratiklerini içeren diyaloglar ele alınmıştır. Çalışmada toplumsal yaşama yeniden katılma ve uyum sağlama ile damgalanma kategorilerine ilişkin veriler nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda “The Unforgivable” filminden hareketle eski hükümlü olarak damgalanmanın toplumsal yaşama yeniden katılma ve uyum sağlama sürecini engellediği görülmektedir.</p> 2024-05-07T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/513 Okul Öncesi Dönem Çocukları ve İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi 2024-04-27T19:29:17+00:00 Kevser Helin Yıldız helinyildiz40@gmail.com Yakup Akyel yakyel1071@outlook.com <p>Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocukları, ilkokul öğrencileri ve velilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım düzeylerini belirlemektir. Araştırmada cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, ailenin eğitim durumu, gelir düzeyi ve çocuk sayısı gibi değişkenler ve eğitim kademesi ile teknoloji kullanımları incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama araştırmasına uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, Kırşehir il merkezinde bulunan dördü anaokulu ve biri ilkokul olmak üzere beş devlet okulunda öğrenim gören 400 okul öncesi dönem çocuğu, 407 ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencisi ve 805 veliden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin teknoloji kullanım düzeylerinin yüksek olduğu ve zengin bir teknolojik çevrede yaşadıkları tespit edilmiştir. Çocukların yaygın teknolojik araç olan televizyon ile uzun zaman geçirdikleri, buna karşın en az olarak bilgisayara vakit ayırdıkları görülmektedir. Bu çalışma, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin teknoloji kullanım düzeylerini ve bu kullanımın çeşitli değişkenlere bağlı farklılıklarını analiz ederken, aynı zamanda ileriki araştırmalar için geniş bir çerçeve sunarak, özellikle ebeveyn tutumları ve farklı eğitim türlerindeki çocukların teknoloji kullanımları üzerine daha fazla araştırma yapılmasının gerekliliğini vurgulama konusunda öneriler getirmektedir. Bu çalışma ikinci yazarın danışmanlığında Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> 2024-05-07T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/514 Oyunda Duygulanım Ölçeği -Okul Öncesi Versiyonunun Türkçeye Uyarlama Çalışması 2024-04-27T19:32:18+00:00 Merve Karakaş Aksoy mervekarakas@gazi.edu.tr Ayşe Belgin Aksoy aksoya@gazi.edu.tr <p>Bu araştırmanın amacını, Kaugars ve Russ (2009) tarafından geliştirilen Oyunda Duygulanım Ölçeği’nin (Okul Öncesi Versiyonu) Türk kültürüne uyarlanması oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 48-72 aylık 132 çocuk oluşturmuştur. Ölçeğin uyarlama çalışmalarına dil geçerlilik çalışmaları ile başlanmış, çevirilere ilişkin uzman görüşünün ardından dilsel eşdeğerlik ve ön pilot çalışma ile ölçeğe son şekli verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmış, ölçeğin iki boyuttan oluştuğu ve arasındaki korelasyonun 0,890 olduğu görülmüştür. Faktör yük değerlerinin 0,708 -0,903 arasında değiştiği görülmüş, faktör yük değerlerinin yanında ek olarak uyum indekslerinden de faydalanılmıştır. Güvenirlik için Cronbach α katsayısı bilişsel boyut için ,915 ve duyuşsal boyut için ,441 olup, Mcdonald ω katsayısı her iki boyut için 1’e yakındır. Test tekrar test ve puanlayıcılar arası güvenirlik katsayıları da anlamlı ve yüksek düzeydedir. Ölçeğin 48-72 ay arasındaki çocukların oyunda duygulanımlarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.</p> 2024-05-07T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/515 Osmanlı İmparatorluğu’nda Güvenlikleştirme ve Güvenlik Teknikleri: 1821 Yunan İsyanı Sonrası İstanbul’da Kefalet ve Men-i Mürûr Uygulamalarına Disiplinler Arası Bir Yaklaşım 2024-04-27T19:35:43+00:00 Zeynep Polat Satoğlu zeynepsatoglu@gmail.com <p>Bu makale 1821 Yunan İsyanı sonrası Rumları bir güvenlik tehdidi olarak gören Osmanlı Devleti’nin İstanbul’da Rumlara karşı aldığı güvenlik önlemlerini incelemektedir. Yunan İsyanı yıllarında hazırlanan mürûr tezkereleri ve kefalet defterleri devletin isyana karşı aldığı güvenlik önlemleri kapsamında bu çalışma için temel veri oluşturmaktadır. 1821 Yunan İsyanı’nın Osmanlı Devleti için oluşturduğu güvenlik sorunu tarihsel kaynakların sunduğu veriler ve disiplinler arası kavram ve kuramlar çerçevesinde analiz edilmektedir. Bu kapsamda “güvenlikleştirme teorisi” ve Michel Foucault’nun güvenlik ve “güvenlik teknikleri” kavramlarından yararlanılmaktadır. Makalede II. Mahmud döneminde Yunan İsyanı sırasında uygulanan kefalet ve men-i mürûr düzenlemelerinin devletin güvenlikleştirme politikalarının bir parçası olduğu ortaya konmaktadır. Bu makale aynı zamanda, güvenlik örneği üzerinden tarih araştırmalarında diğer sosyal bilim alanlarındaki kavram ve yaklaşımlardan nasıl istifade edilebileceğini göstererek tarih çalışmalarında disiplinler arası yaklaşımlara önem veren literatüre katkı sunmaya çalışmaktadır.</p> 2024-05-07T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/516 Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı ve Kadınların Cinsel Yaşamı: Geleneksel Derleme 2024-04-27T19:43:04+00:00 Şeyma Tunçay seyma.tuncay@hotmail.com Muzaffer Şahin muzaffersahin@arel.edu.tr <p>Bu çalışmanın temel amacı, çocukluk çağı cinsel istismarının kadınların cinsel yaşamına etkisi hakkında bir literatür taraması yapmaktır. Bu derlemenin amaçlarından biri, çocuklukta cinsel istismarın fiziksel ve ruhsal işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gereken cinsellik eylemi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada geleneksel derleme yöntemi kullanılarak çocukluk çağı travması, cinsel istismar ve cinsellik kavramları Google Scholar, Ulakbim, YÖK Tez, Dergi Park, Scicence Direct, PubMed ve elektronik veri tabanlarında Türkçe ve İngilizce olarak taranmıştır. Belirlenen kriterler ışığında toplam 36 çalışmaya yer verilmiştir. Elektronik arama ile belirlenen tüm ilgili makalelerin başlıkları ve özetleri araştırmacılar tarafından bağımsız olarak gözden geçirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 936 çalışma incelenmiş, konu ile doğrudan ilgili olmayan, tam metni bulunmayan yayın, kitap, vb. tarama kapsamı dışında bırakılmış ve değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde, çocukluk çağı cinsel istismarının yetişkin kadınların cinsel yaşamları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Araştırmalar, cinsel istismara uğrayan kadınlar arasında daha nitel ve ampirik araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.</p> 2024-05-07T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024