https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/issue/feed Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 2023-05-15T00:00:00+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@sobibder.org Open Journal Systems Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/407 Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi: Anaokulu Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma 2023-05-12T08:36:19+00:00 Fatih Topçuoğlu topcuoglufatih83@gmail.com Sibel Topçuoğlu sibelefe7040@gmail.com Metin Türk metinturk1923@gmail.com Tuncay Çalışkan caliskan19@hotmail.com <p>Kaynaştırma eğitimi, genel itibariyle özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıf ortamında eğitim görmesini içermektedir. Böylece kaynaştırma öğrencisi, kendi akranlarıyla sosyal kazanımlar elde edecektir. Ancak kaynaştırma eğitiminde öğretmen yeterliliği önemli bir rol üstlenmektedir. Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlilikleri üzerinedir. Bu doğrultuda ilk olarak, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinde farklılık olup olmadığı incelenmiştir. İkinci olarak, kaynaştırma eğitimi alan ve almayan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma deseni ile tarama modelinde yürütülmüştür. Bu doğrultuda çalışmanın evrenini Ankara ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokul ve ortaokula bağlı anasınıflarında görev yapan kadrolu okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Kayıtlı kaynaştırma öğrencisi olan okullar, araştırma evreninin seçiminde kriter olarak seçilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlarına göre öğretmenler, kaynaştırma eğitiminden başarılı bir sonuç elde edilmesinde aile çevre ve personeli bilgilendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitim durumuna göre kaynaştırma yeterliliklerinde anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Ayrıca sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunma durumuna göre kaynaştırma yeterliliği istatistiksel olarak bir farklılık oluşturmamaktadır.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/408 Postmodernizm ve Erkeklerin Değişen Beden İmajları: Kuşaklar Arası Bir Çalışma 2023-05-12T08:40:04+00:00 Tuğçe Güneş Yüce tugcegunesyuce@gmail.com Hacer Tor hacertor59@gmail.com <p>Cinsiyet, bireylerin biyolojik cinsiyete göre ayrılması iken; toplumsal cinsiyet, toplumsal rol ve sorumlulukların bireylerin cinsiyeti baz alınarak toplum tarafından oluşturulmasıdır. Postmodernizm, toplum kültürünün etkisi ile bireyin bedeni ve görünüşünün zihinde yarattığı resim olan beden imajı kavramlarında zamanla değişiklikler gözlemlenmektedir. Bu çalışma, postmodernizm ile erkeklerin değişen beden imajlarını kuşaklar arası farklılıklar üzerinden ortaya çıkarmak amacıyla planlanmıştır. Bu amaca ulaşılması için kişisel bakım, giyim-kuşam, aksesuar, beslenme ve spor kategorilerine ilişkin veriler nitel araştırma yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada X, Y ve Z kuşaklarından 5’er kişinin araştırmaya katılması ile toplam 15 kişiyle yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış soru formları ile derinlemesine görüşmeler yapılmış, veriler MAXQDA programı ile içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, X ve Y kuşaklarının beden imajına ilişkin pratikleri ve yorumları daha çok benzerlik gösterdiği; Z kuşağında postmodernizmin etkisi ile toplumsal cinsiyet rol ve normlarını yorumlamaları, tüketim kalemleri, beden imajlarına yönelik bakım ve aksesuar pratiklerinde diğer kuşaklara göre farklılıklar olduğu görülmüştür. *Bu çalışma Prof. Dr. Hacer TOR’un danışmanlığında Tuğçe GÜNEŞ YÜCE tarafından hazırlanan “Postmodernizm ve Orta Sınıf Erkeklerin Değişen Beden İmajları: Kuşaklar Arası Bir Çalışma” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/409 N. S. Leskov’un “Büyülü Gezgin” (Очарованный Странник) Adlı Eserinin Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi 2023-05-12T08:42:41+00:00 Sevgi Ilıca silica@mehmetakif.edu.tr <p>Nikolay Semyonoviç Leskov (1831-1895) XIX. yüzyıl Rus edebiyatının önde gelen gerçekçi yazarlarından biridir. Yazar 1873 yılında kaleme aldığı Büyülü Gezgin (Очарованный странник) adlı öyküsünde dönem Rusya’sının ve yerel Rus halkının gerçekçi tablolarını sunar. Leskov zengin kelime dağarcığı, geniş yerel diyalekt spektrumu, muazzam bilgi birikimi ve eşsiz yazın yeteneğiyle Rus topraklarının kültürel ve etnik çeşitliliğini gözler önüne serer. Bu çalışma Leskov’un bahsi geçen eserinde yer alan alıntı ve göndergeleri metinlerarasılık kuramı çerçevesinde incelemeyi amaçlar. Bu bağlamda ilkin Julia Kristeva başta olmak üzere bu alanda öne çıkan edebiyat kuramcılarının savları doğrultusunda metinlerarasılık kavramı tanımlanır. Sonuçta Leskov’un öyküsünde bilhassa Rus millî kimliğini ve Ortodoksluğu ön plana çıkaracak metinlere gönderme yaptığı gözlemlenir.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/410 Türk Sendikalarının 1978 Ekonomik Krizi Karşısındaki Tutumları 2023-05-12T08:44:19+00:00 Hasan Mahmut Kalkışım hkalkisim@yahoo.com Kadir Caner Doğan kadircanerdogan@gumushane.edu.tr Ahmet Cemil Soylu a.cemilsoylu@gumushane.edu.tr <p>Dünyada 1978 krizi ekonomik konular başta olmak üzere siyasal ve kültürel konularda da krizlere neden olmuştur. Türkiye’de de hissedilen bu krizin etkileri, dünyada yaşanmakta olan kapitalizmin krizi veya bunalımı nedenlerine bağlı olarak bazı ekonomik ve sosyal neticeler ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde, Türkiye’deki belli başlı sendikalar da bu krizlerin tanımlanmasına ve ortadan kaldırılmasına dönük çözüm önerileri sunulmasında belirleyici olmuşlardır. Nitekim neo-liberal politikaların hakimiyeti, toplumda dayanışma eksikliği ve sendikaların gücünün azalmasına neden olmuştur. Böyle bir ortamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sendikalar yeniden yapılanmaya başlarken, krizlere de çözüm önerecek hareketlere girişmişlerdir. Türkiye’de de 1978 krizinin birçok toplumsal ve ekonomik nedenleri ortaya çıkmıştır. Sendikal düzeyde bu sorunlarla baş edebilmek her şeyden önce söz konusu ülkenin toplumsal örgütlenme kültürü ve demokrasisi ile bağlantılıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de sözü edilen dönemlerde sendikaların krize verdiği tepkiler ve bunun aşılması için sunduğu çözüm önerilerinin konu edinilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan bu çalışmanın yönteminde, literatür incelenmesi ve doküman analizi uygulanmıştır.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/411 Sosyal Medyada Dil Kullanımı: Emojiler Sayesinde Hızlı İletişime Geçiş 2023-05-12T08:47:29+00:00 Büşra Fadim Sarıkaya busra.sarikaya@tau.edu.tr <p>İnsanlık, tarih boyunca çeşitli yollarla iletişime geçmiş ve sosyalleşme sürecini geliştirmiştir. Teknolojik gelişmeler ve toplumların modernleşmesiyle birlikte yazılı iletişim özellikle sosyal medya platformlarında merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. Sosyal medyada birçok özel ifade kalıbı vardır. Bunlar arasında emojiler, kısaltmalar ve argo kelimeler yer almaktadır. Teknolojik gelişmelerin hızlı değişmesi nedeniyle sosyal medya platformları da bu hıza ayak uydurmak için sürekli gelişmektedir. Doğal olarak bu hıza ayak uydurmak için iletişim de hızlı kurulur ve özellikle yazılı iletişimde kullanılan dil de hızlı gerçekleştirilmelidir. Bu hız, dikkatsizliğe yol açabildiği gibi dil kullanımında dikkat edilmesi gereken gramer veya cümle yapısı gibi özelliklerin göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. Bu hızlı iletişim akışının yazılı iletişim biçiminin kurallara dikkat edilmeksizin yapılmasına neden olsa bile sosyal medyanın gerçek hayattaki dil kullanımını olumlu veya olumsuz anlamda etkilediğini söylemek pek mümkün değildir. Nitekim kişiler iletişim kurdukları kişilere göre dil kullanımlarını değiştirdikleri gibi, kullandıkları dili de ortamına göre ayarlamaktadır.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/412 Milletvekillerinin Yasama Bağışıklıkları 2023-05-12T08:49:40+00:00 Orhan Dağ orhandag75@hotmail.com <p>Yasama bağışıklığı, anayasa hukukunun en eski kurumlarındandır. Milletvekillerine yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu olacak şekilde iki tür bağışıklık tanınmaktadır. Bu bağışıklıklar hem milletvekillerinin hem de temsil ettikleri bireylerin temel haklarını koruyan anayasal güvencelerdir. Yasama bağışıklığı, serbest seçim hakkının ve ifade özgürlüğünün kurumsal bir güvencesidir. Yasama bağışıklıkları, etkili işleyen bir parlamentonun temel güvenceleri olmakla birlikte, milletvekillerinin ya da üçüncü kişilerin temel haklarıyla da çatışabilir. Yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu, milletvekillerinin davalara sevk edilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum, milletvekillerinin eylemlerinden zarar gören üçüncü kişilerin adalet aramasını engelleyebilir. Benzer şekilde yasama bağışıklığı, milletvekillerinin adalet önünde isimlerini temize çıkarmalarını da engelleyebilir. Bu çalışmada yasama bağışıklıklarının amacı ve hukuki niteliği değerlendirilerek farklı ülke uygulamaları incelenmiştir.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/413 1982 Anayasasında 2010 Tarihine Kadar Yapılan Değişiklikler 2023-05-12T08:51:31+00:00 Fethi Kılıç kilic_f2@ibu.edu.tr Nurhan Yalçın Atalay nyatalay@yahoo.com <p>Gelişen toplumsal olaylar ve anarşik ortamın yaygınlaşması ile Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980 günü yönetime el koymuştur. Toplumsal düzenin sağlanması ve demokratik ortamın oluşması için toplumun ihtiyacı olan Anayasa yapma ihtiyacı olduğu kararlı bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Danışma Meclisi bünyesinde Anayasa Komisyonu oluşturulmuş ve oluşturulan komisyonun başına Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı getirilmiştir. Anayasa Komisyonunca hazırlanan ve Milli Güvenlik Kurulunun incelemesinden geçen Anayasa metni 7 Kasım 1982 günü yapılan halkoylaması sonucu; %8.63 “RED” oyu verilmiş ve %91.37 “KABUL” için oy verilerek kabul edilip, 9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası ile getirilen hak ve özgürlüklere bir tepki olarak, hak ve özgürlükleri sınırlamayı seçmiştir. Ayrıca yaşanan parlamenter rejimin tıkanıklıklarını gidermek için; Cumhurbaşkanına parlamenter rejimde olmayan V. Fransız Anayasasından esinlenerek Yarı Başkanlık Rejimindeki, Cumhurbaşkanlığı yetkileri verilmiştir. Çalışmamızda 1982 Anayasasında 2010 tarihine kadar yapılan değişiklikleri ve getirilen yeni düzenlemeleri; Anayasa Hukuku ve Siyaset bilimi açısından inceleyeceğiz.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/414 Turizm Sektöründe Metaverse’ün Kullanımına İlişkin Sistematik Bir Literatür Çalışması 2023-05-12T08:54:00+00:00 Sadık Serçek sadik.sercek@dicle.edu.tr Muazzez Korkmaz mzzkorkmaz@hotmail.com <p>21. Yüzyılda bilim ve teknolojinin bugüne geldiği noktada henüz yeni olan bir sanal evren inşa edilmektedir. Yeni inşa edilen bu dünya Metaverse (sanal evren) olarak adlandırılmaktadır. Metaverse ilk olarak Neal Stephenson’nun 1992 yılında Snow Crash (parazit)adlı romanında ele aldığı bilinmektedir. Metavers’ün turizm sektöründe, turistlerin seyahat öncesi destinasyonları daha iyi tanımalarına yardımcı olması ve turistlerin seyahat planlamalarına katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Turizm sektörünün metaverse’de inşa edeceği turistik yerler ve yeni iş olanakları yaratacağı ve bunun işletmecilere büyük bir avantaj ve kazanç getirmesi beklenmektedir. Bu çalışma kavramı yeni olan metaverse’ü turizm çerçevesinde incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki bulgularda ise ağırlıklı olarak metaverse ve turizm alanı üzerinde durulmuş olup ulusal ve uluslararası 32 araştırma incelenmiştir. Ancak literatürde metaverse ve turizm ile ilgili çalışmaların sayısının az olması nedeniyle edinilen bulgular da kısıtlı olmuştur. Bu çalışma ile turizm alanı başta olmak üzere gelecekteki araştırmacılara öneriler sunulması amaçlanmıştır.</p> 2023-05-15T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023