https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/issue/feed Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 2023-11-10T00:00:00+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@sobibder.org Open Journal Systems Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/466 Okulda Fen Bilimleri Dersinin Öğretiminde Eğitsel Oyunların Kullanılmasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri 2023-11-05T20:19:16+00:00 Abdullah Yıldırım ay5547terme@gmail.com Dilara Sezer ds5527samsun@gmail.com Mükerrem Ergin Yavaş mkrrm_760@hotmail.com <p>Bu çalışma, fen bilimlerinin öğretiminde eğitsel oyunların kullanılmasına dair öğretmen görüşlerini içermektedir. Araştırma 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Samsun İlkadım’daki 3. ve 4. sınıflarda görev yapan 25 sınıf öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu ile toplanmış, elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin fen bilimleri dersinde eğitsel oyunları kullandığı, yararlı ve gerekli buldukları görülmüştür. Ancak sınıf mevcutlarının fazlalığı, sınıf ortamının uygunsuzluğu, malzeme yetersizliği, zaman azlığı, kazanıma uygun eğitsel oyun bulamama gibi sebeplerle eğitsel oyun kullanımına dair güçlükler yaşandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda öğretmenlere bazı önerilerde bulunulmuştur.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/467 Yetişkin Bireylerde Dürtüsellik, Nomofobi ve Kompulsif Çevrimiçi Satın Almanın İncelenmesi 2023-11-05T20:22:29+00:00 Bingül Subaşı bingul.subasi@neu.edu.tr Gizem Zengin gizemzengin1169@gmail.com <p>Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin dürtüsellik, nomofobi ve kompulsif çevrimiçi satın alma düzeyinin incelenmesidir. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş olan bu çalışmanın evrenini Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üzeri yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırma, Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üzeri 318 kadın ve 101 erkek olmak üzere toplam 419 yetişkin bireyin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, Barratt Dürtüsellik Ölçeği, Nomofobi Ölçeği ve Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Ölçeği çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre katılımcıların nomofobi ölçeği ve ölçeğin alt boyutları ile kompulsif çevrimiçi satın alma ölçeği ve ölçeğin alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Motor dürtüsellik ve dikkat dürtüsellik alt boyutları arttıkça kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının arttığı, plan yapma alt boyutu arttıkça kompulsif çevrimiçi satın alma ve alt boyutlarında azalma olduğu tespit edilmiştir. Beklenilmeyen durumları yönetme becerisinin kazanılması dürtüselliği kontrol altına almada yardımcı olabilir.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/468 Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2023-11-05T20:25:36+00:00 Burcu Türk burcuturk@halic.edu.tr <p>Travmatik yaşantılar, hayatın normal akışı esnasında meydana gelen ve bireylerin başa çıkma mekanizmalarını devre dışı bırakarak onların hayata uyumlarını olumsuz yönde etkileyen yaşantılar olarak ifade edilir. Travmatik yaşantıların sonucunda depresyon, anksiyete, TSSB gibi bozukluklar sıklıkla gözlenmektedir. Ancak travmatik bir olayla karşı karşıya kalmak her zaman bu doğrultuda sonuçlara yol açmayıp, kişinin önceki durumundan daha güçlü hale gelmesi de mümkün olabilmektedir. Bu olumlu değişimlerden biri, travma sonrası büyümedir. Travma sonrası büyüme bireysel ve çevresel bazı faktörlerden etkilenmekte olup bunlardan bir tanesi duygu ifadesidir. Bu bağlamda bu çalışmada, duyguları ifade etme ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Travma Sonrası Büyüme Envanteri ve Duyguları İfade Ölçeği kullanılmış olup, araştırma kapsamında en az bir travmatik yaşantısı olan yaşları 18 ile 58 arasında değişen, psikiyatrik bir tanısı olmayan 309 katılımcıya ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların travma sonrası büyüme düzeylerinin (56.10 ± 20.80) ve duyguları ifade düzeylerinin (65.60 ± 12.20) orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Travma sonrası büyüme ile duyguları ifade arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcut olup, duyguları ifade düzeyinin, travma sonrası büyümeyi anlamlı düzeyde yordadığı ve varyansın %16’sını açıkladığı görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma duygu ifade etme ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/469 Tavşanlı’nın Termal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi 2023-11-05T20:27:25+00:00 Havagül Çalışkan havagul.caliskan@ogr.dpu.edu.tr Güllü Arı gullu.gencer@dpu.edu.tr <p>Bu çalışmanın amacı Tavşanlı ilçesinin termal turizm potansiyelinin belirlenmesidir. Bu amaçla SWOT analizi yöntemi kullanılarak Tavşanlı’nın termal turizm potansiyeli ortaya konulmuştur. Mevcut çalışma SWOT analizi yöntemi kullanarak Tavşanlı ilçesinin termal turizm potansiyelini ortaya koyması açısından da önem arz etmektedir. SWOT analizi yapabilmek için literatür ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve Tavşanlı’da işletmeciliğini belediyenin yaptığı Göbel Kaplıcaları hakkında ayrıntılı bilgiye, belediye yetkilileri ile yüz yüze görüşülerek ulaşılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. SWOT analizi sonucunda, uygun fiyat politikası uygulanması, Tavşanlı’nın bağlı olduğu Kütahya ilinin Termal Turizm Master Planı’nda yer alması vb. güçlü yönler; Tavşanlı’nın şehirlerarası karayolu güzergâhı üzerinde bulunmaması, halkın içe dönük bir toplumsal yapıya sahip olması vb. zayıf yönler; Tavşanlı’nın gelişmiş bir ilçe olması, Belediye tarafından tesisin çevresine yapılmakta olan yatırımlar vb. fırsatlar; ile il genelinde çok sayıda termal işletmenin varlığı, nitelikli personelin farklı turizm destinasyonlarını tercih etmesi vb. tehditler tespit edilmiştir.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/470 Sosyal Reklam Çekicilikleri ile Tutum ve Reklam İlgilenimi İlişkisine Yönelik Kavramsal bir İnceleme 2023-11-05T20:30:08+00:00 Ramazan Aksoy ramazanaksoy@beun.edu.tr Leyla Ağaçcı Kitiroğlu uzman.agacci.leyla@gmail.com <p>Kamu spotu reklamları, Sivil toplum kuruluşlarının önemli iletişim araçlarından biridir. Özellikle son yıllarda yaşanan covıd- 19 pandemisi bu tür reklamların önemini daha da artmıştır. Kamu yararını gözeten bu tür reklamların konusu; sağlığın tutundurulması, gönüllülük, bağışın teşviki, hayırseverliğin amaçlanarak tutum ve davranış değişimi sağlanmasıdır. Bu tür reklamlar pazarlama iletişimlerini gerçekleştirirken birtakım çekicilik unsurlarıyla da mesajlarını iletmektedirler. Bu çekicilik unsurları mesajın doğru iletilmesi ve reklam etkinliğinde önemli bir yapı taşı olmaktadır. Bu çalışma kapsamında sosyal reklam çekiciliklerinin ilgilenim ve tutum ilişkisine dair kavramsal çerçeve yer almaktadır. Çalışmada sosyal reklam çekicilikleri, tutum ve ilgilenim kavramları ve birbirleri ile ilişkisine yönelik literatür taramasına yer verilmiştir. Çalışma sonuçlarının uygulamada, sivil toplum kuruluşlarının sosyal reklam stratejilerinin belirlenmesinde; akademide ise sosyal reklam etkinliğine dair kavramsal bir perspektif sunması ve gelecek çalışmalara rehberlik etmesi bakımından önem taşımaktadır.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/471 AFAD’ın İnternet Sitesinde Yer Alan E-Kütüphane Yayınlarının İncelenmesi 2023-11-05T20:34:22+00:00 Emir Kayhan rehber.403842@gmail.com Yurdal Dikmenli dikmenliy@hotmail.com <p>Son yıllarda yaşanan afetlerle toplumun afet konusunda eğitilmesinin ve bilinçlendirilmesinin önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu konuda AFAD’ın toplumu bilgilendirmek, eğitmek ve bilinçlendirmek için yayımladığı afiş, broşür, infografik, makale ve kitapların önemli bir araç olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, AFAD’ın internet sitesinde yer alan e-kütüphane yayınlarının incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseni kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde AFAD’a ait resmi internet sitesinde yer alan ekütüphaneden yararlanılmıştır. E-kütüphanede yer alan afişler, broşürler, infografikler, makaleler ve kitaplar incelenmiştir. Elde edilen veriler doküman analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda AFAD’ın e-kütüphanesinde toplam 120 içerik tespit edilmiştir. Bu içeriklerin 10 tanesi afiş, 48 tanesi broşür, 21 tanesi infografik, 39 tanesi kitap ve 2 tanesinin ise makale olduğu belirlenmiştir. İçerikler incelendiğinde özellikle afet eğitimi ve deprem ile ilgili yayınların ağırlıklı olduğu saptanmıştır. Ayrıca yayınlar afet eğitimi durumu açısından incelendiğinde afet öncesi eğitime ait çalışmaların daha fazla olduğu tespit edilmiştir.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023 https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/472 İşyerinde Merak: Kavramsal Bir Değerlendirme 2023-11-05T20:37:04+00:00 Engin Yurdasever enginyurdasever@odu.edu.tr <p>Bu çalışmanın amacı, işyerinde merak üzerine yapılmış olan araştırmaların ayrıntılı ve sistematik bir incelemesinin yapılarak konu hakkında gelecek çalışmalar için teorik bir alt yapı oluşturmaktır. Bir diğer amaç ise merakın örgütler için önemine vurgu yapılarak, işyerinde merakın geliştirilebilmesi için hayata geçirilebilecek uygulamalar ve öneriler sunmaktır. Bu amaçla nitel araştırma yaklaşımı ile tarama modeli benimsenerek literatür taraması yapılmıştır. Öncelikle işyerinde merak kavramı, merakın önemi, yararları ve merakın önündeki engeller açıklanmış, araştırmanın sonuç bölümünde ise işyerinde merakı geliştirmek isteyen örgütler tarafından atılabilecek adımları içeren öneriler sıralanmıştır. Araştırma sonucunda, örgütlerde mevcut çalışanların merak farkındalığının artırılması için planlı çalışmalar yapmanın, soru sormayı ve merakı teşvik eden bir örgüt iklimi oluşturmanın son derece önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmadan elde edilen bir diğer önemli sonuç da özellikle yenilikçiliğin önemli olduğu pozisyonlar için yürütülecek işe alım süreçlerinde adayların diğer kriterlerin yanında merak düzeylerinin de dikkate alınması gerektiğidir.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023