Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi https://www.sobibder.org/index.php/sobibder Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında; Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi Sağlık Sektöründe Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımına İlişkin Bir İçerik Analizi (2008-2023) https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/518 <p>Bu çalışmada, sağlık sektöründe stratejik yönetim araçlarının kullanımı konusunda yapılmış olan yayınların içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama işlemi 06-13 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup 7’si makale, 8’i tez olmak üzere toplamda 15 yayına erişilmiştir. En fazla yayının makale türünde, Türkçe dilinde, son beş yılda ve nicel yöntemde olduğu ortaya konulmuştur. Tüm yayın türlerinde en fazla veri toplanan örneklem grubu sağlık yöneticileridir. En fazla araştırmanın yapıldığı ilk üç il sırayla İstanbul, Ankara ve Samsun’dur. Sağlık sektöründe en fazla faydalanılan stratejik yönetim araçlarının sırayla; “toplam kalite yönetimi”, “misyon ve vizyon ifadeleri”, “sosyal medya araçları ve internet”, “dış kaynak kullanımı”, “dengeli puan kart”, “müşteri ilişkileri yönetimi”, “kıyaslama”, “değişim mühendisliği” ve “SWOT analizi” olduğu sonucuna varılmıştır. Başta sağlık yöneticileri olmak üzere tüm hastane personelinin stratejik yönetim uygulamaları ve bu amaca özgü olarak kullanılan stratejik yönetim araçları hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması önerilebilir.</p> Haydar Kerem Hoşgör Murat Sezgin Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-10 2024-06-10 7 6 415 434 10.26677/TR1010.2024.1401 Ekonomik Kriz Dönemlerinde Kuşaklara Göre Kadınların Beslenme Davranışları https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/519 <p>Bireyler ekonomik kriz dönemlerinde yaşamlarında değişikliklerle karşılaşmaktadır. Bu değişikliklere halkın ne şekilde bir tepki verdiğini araştırılması gelecekte alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmalara ışık tutmaktadır. Bu durum ekonomik kriz dönemlerinde halkın beslenme davranışlarında oluşan değişiklikleri önemli hale getirmektedir. Çalışmanın amacı ekonomik kriz dönemlerinde beslenme ve halkın mutfak alışkanlıklarını kuşaklar arası farkları gözeterek ortaya çıkartmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Manisa İlinin Kula İlçesindeki 16 kadın ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda fenomenoloji (olgu bilimi) deseninde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada ekonomik kriz dönemlerinde bireylerin beslenmeleri üzerinde değişiklik yaptığı ikame ürünleri tercih ettiği ve toplu alışveriş yaparak maliyetleri düşürmeye çalıştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ortaya çıkan bulgular alan yazında daha önce yapılan çalışmalar ile tartışılarak sektörel ve akademik öneriler geliştirilmiştir.</p> Serdar Eren Selahatdin Görgülü Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-10 2024-06-10 7 6 435 454 10.26677/TR1010.2024.1402 Çevrimiçi Jungiyen Psikodrama Uygulamasının Erken Dönem Şemaların, Psikolojik İyi Oluş ile Özşefkat Üzerindeki Etkisi https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/520 <p>Araştırma, çevrimiçi jungiyen psikodrama uygulamasının genç kadın katılımcılarda erken dönem şemalar, psikolojik iyi oluş ve özşefkat üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, tek grup öntest-sontest deneysel ve karma desen çalışması yöntemini kullanarak 23.01.2021-02.05.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem, amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu tekniğiyle belirlenmiş ve çalışmaya katılmayı kabul eden 10 kadın çalışma grubunu oluşturmuştur. Değerlendirme için Young Şema Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Çevrimiçi jungiyen psikodrama uygulamasının etkililiğini nitel olarak değerlendirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Değerlendirme Formu kullanılmıştır. SPSS 21 istatistik paket programı ile analiz edilen veriler, nitel veriler ise tümevarım analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular, katılımcıların YSO, PİOÖ, ÖŞÖ-KF sontest skorlarında anlamlı bir öntest skorlarına göre farklılık olduğunu göstermiştir. Nitel analiz sonuçları ise çevrimiçi Jungiyen psikodrama uygulamasının genç erişkinlerin erken dönem şemaları, psikolojik iyi oluş ve özşefkat üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Çeşitli bulgular, literatür bağlamında tartışılarak özgün sonuçlar elde edilmiş ve önerilere yer verilmiştir.</p> Nihal Aydın Nil Küçük Yüceyurt Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-10 2024-06-10 7 6 455 470 10.26677/TR1010.2024.1403 New Age Hareketi Bağlamında Toplumsal Eğilimler ve Dönüşümler: Arayış Dizisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/521 <p>Bu çalışma, modern hayatın sorunlarından kaçan bireylerin manevi arayışlarını sosyolojik olarak analiz etmeyi ve bu arayışların New Age hareketiyle bağlantılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte sembolik etkileşimcilik kuramı çerçevesinde bireylerin yaşadığı dönüşüm ve değişimin toplumla olan etkileşimini açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Betimsel araştırma modeli ve sembolik etkileşimcilik kuramı kullanılarak analiz edilen Arayış dizisinde modern hayatın bunaltıları, bireyleri manevi arayışlara yönlendirmesi konu edilmiştir. New Age hareketi, bu arayışlarda önemli bir rol oynamaktadır. Arayış dizisi, bireylerin manevi dönüşüm ve değişim süreçlerini seküler bir tarikat formunda ortaya koymakta, bu dönüşüm ve değişim, toplumla olan etkileşimde de önemli bir rol oynamaktadır. Dizinin ana teması, modern yaşamın getirdiği mutsuzluk ve anlamsızlık duygusundan kaçış arayışıdır. Arayış dizisi, modern toplumda manevi arayışların ve New Age inançlarının popülerleşmesini eleştirel bir şekilde incelemektedir. Alan yazında, Arayış dizisi özelinde New Age hareketin toplumsal bağlamına yönelik bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır ve bu çalışma New Age ve manevi arayış kavramlarının sosyolojik bir analizini sunarak alan yazına katkı sağlayacaktır.</p> Ayşe Dede Cevdet Yılmaz Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-10 2024-06-10 7 6 471 484 10.26677/TR1010.2024.1404 Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Kabul ve Kararlılık Terapisinin Önemi Üzerine Bir Derleme https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/522 <p>Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyonlar ve kompulsiyonlar ile karakterize bir zihinsel bozukluktur. Obsesyonlar; bireyin istese de zihninden atamadığı ciddi rahatsızlık hissi ve kaygı nedeni olan zorlayıcı ve tekrarlayıcı her türlü düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise bu obsesyonları atmak için yapılan zihinsel ve davranışsal eylemlerdir. OKB’nin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlk olarak orta çağda diğer psikiyatrik hastalıklar gibi OKB de büyü ve dinsel tanımlarla açıklanmaya çalışılmış daha sonra dinsel tanımlar yerini tıbbi açıklamalara bırakmıştır. OKB, tedavi süreci zor ve uzun zaman isteyen bir hastalıktır. KKT, kişilerin takıntılarını kontrol altına almak yerine onları kabul etmesine ve değerlerine uygun davranmasına odaklanır. OKB tedavisinde kabul ve kararlılık tedavisinin kullanılması hem obsesyonları hem de kaygıyı azaltır bununla birlikte hem algıyı hem de bu algısal deneyimlere verilen tepkiyi hedef belirler. Bu alanda daha çok araştırma yapılmasıyla OKB’nin psikolojik esneklik üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılabilecek ve daha etkili tedavi yaklaşımları geliştirilebilecektir. Öte yandan diğer bileşenlerin psikolojik esnekliğe etkisi incelenerek ulaşılan sonuçlar geniş bir bakış açısından değerlendirilebilir. OKB tedavisinde, kabul ve kararlılık terapisi’nin (KKT) üç temel müdahale yaklaşımı olan olumsuz duyguları kabullenme, farkındalığı yükseltme ve değerleri belirginleştirmenin kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada literatür derlemesi yapılarak, kabul ve kararlılık terapisi bakış açısından obsesif kompulsif semptomlar ile bu önemli değişkenler üzerine genel bir gözden geçirme amaçlanmıştır.</p> Hayat Sevindik Meryem Karaaziz Telif Hakkı (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-10 2024-06-10 7 6 485 495 10.26677/TR1010.2024.1405