Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Yeterlilik Algıları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cevat Eker
Seda Halıcı Gürbüz

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarını farklı değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan fakülte türü, eğitim durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği) göre belirlemektir. Araştırma betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim - öğretim yılında ortaokullarda görev yapan 69 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülmüş olup örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırmada veriler “kişisel bilgi formu” ile “yapay zekâya yönelik tutum ölçeği” kullanarak elde edilmiştir. Araştırmada matematik öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarının belirlenmesi için frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma deseni için bağımsız gruplar için t-testi ile Anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, matematik öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerinin cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olunan fakülte türü, eğitim durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenlerine göre ölçeğin olumlu tutum ya da olumsuz tutum alt boyutlarında bir farklılık olmadığı sonucu bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eker, C., & Halıcı Gürbüz, S. (2024). Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Yeterlilik Algıları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(7), 513–528. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1425
Bölüm
Makaleler