Coğrafya Öğretmenlerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ziya İnce
Vedat Şahin
Mücahit Yentür

Özet

Türkiye’de Mart 2020’den itibaren görülmeye başlanan Covid-19 salgını sebebi ile başta okullar olmak üzere toplu yaşam alanları hızla kapatılmış ve faaliyetler evden yürütülmeye başlanmıştır. Bu yeni durum bütün öğretmenlerde olduğu gibi coğrafya öğretmenleri için de yeni, alışılması ve uyumu zor bir süreç olduğundan, coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu araştırma, coğrafya öğretmenlerinin Covid-19 salgını döneminde uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirdikleri coğrafya öğretimini çeşitli değişkenler doğrultusunda incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında coğrafya öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerinin alınması için üç bölümden oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının birinci bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümünde araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan anket ve üçüncü bölümde ise aynı araştırmacılar tarafından daha önce geliştirilen “Uzaktan Eğitim ile Coğrafya Öğretiminin Etkililiği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek bir boyut ve 13 sorudan oluşmaktadır. Araştırmaya 324 coğrafya öğretmeni katılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel ve nicel veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre coğrafya öğretmenleri uzaktan eğitime karşı değildir. Ancak uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini almayacağı, öğrencilerin derslere yeterince katılmadığı ve derse yoğunlaşamadıkları sonuçları ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İnce, Z., Şahin, V., & Yentür, M. (2021). Coğrafya Öğretmenlerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Görüşleri: İstanbul Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8), 707–729. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.794
Bölüm
Makaleler