Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Formasyonla Öğretmenliğe Hak Kazanan Meslektaşlarına İlişkin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serhat Uludemir
Halis Özerk

Özet

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin formasyonla öğretmen olanmeslektaşlarına yönelik empatik eğilim düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada araştırmaevrenini İstanbul ilinde görev yapan çeşitli branşlardan öğretmenler oluşturmaktadır. Bubağlamda araştırma örneklemi Basit Seçkisiz Örnekleme (Simple Random Sampling) yöntemiyle120 öğretmenden oluşturulmuştur. Araştırmaya görüşmeyi engelleyecek kısıtlılığı olanlar vegönüllü olmayanlar dahil edilmemiştir. Çalışma betimsel tarama modelinde tasarlanmış vegerçekleştirilmiştir. Katılımcıların empatik eğilim düzeylerini belirlemede Empatik Eğilim Ölçeğiuygulanmış, demografik özelliklerine ilişkin bilgileri elde edebilmek için de araştırmacıtarafından oluşturulmuş Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSSprogramında betimsel istatistik çerçevesinde değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Araştırmada eldeedilen sonuçlara göre yaş değişkeni bakımından, yaşı daha büyük olan katılımcıların gençolanlara göre empatik eğilim ölçeğinden daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Aynı zamandameslekte daha uzun süredir faaliyet gösteren öğretmenlerin de empatik eğilim ölçeği puanlarınındaha yüksek olduğu bulgulanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Uludemir, S., & Özerk, H. (2021). Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlerin Formasyonla Öğretmenliğe Hak Kazanan Meslektaşlarına İlişkin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8), 688–706. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.793
Bölüm
Makaleler