Örgütsel Adalet ile Örgütsel Güven Algısının İşgören Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rukiye Özdemir

Özet

Araştırmada işgörenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel güven düzeylerinin işgören performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmanın evreni Türkiye’de kamu kuruluşlarında ve özel sektörde görev yapan işgörenlerden oluşmaktadır. Evrendeki araştırma grubuna ulaşmanın zorluğundan dolayı örneklem seçilmiştir. Örneklem grubundaki işgörenler Ankara ili ile sınırlı kalınmış olup örneklem sayısının belirlenmesinde basit tesadüfi örneklem formülünden yararlanılmıştır. Araştırmada problemi açıklamaya yönelik kamu kuruluşlarındaki ve özel sektördeki 415 işgörene uygulanan örgütsel adalet ve örgütsel güven arasındaki ilişki, anket sorularına verilen cevaplardan elde edilen verilerle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda işgörenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel güven seviyeleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, her iki değişkenin de performans üzerinde etkisi olduğu, örgütsel adalet algıları ve örgütsel güven seviyeleri arasında bazı demografik değişkenler açısından anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir, R. (2021). Örgütsel Adalet ile Örgütsel Güven Algısının İşgören Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 53–72. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/7
Bölüm
Makaleler