Çevrimiçi Jungiyen Psikodrama Uygulamasının Erken Dönem Şemaların, Psikolojik İyi Oluş ile Özşefkat Üzerindeki Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nihal Aydın
Nil Küçük Yüceyurt

Özet

Araştırma, çevrimiçi jungiyen psikodrama uygulamasının genç kadın katılımcılarda erken dönem şemalar, psikolojik iyi oluş ve özşefkat üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, tek grup öntest-sontest deneysel ve karma desen çalışması yöntemini kullanarak 23.01.2021-02.05.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklem, amaçlı örneklem yöntemlerinden kartopu tekniğiyle belirlenmiş ve çalışmaya katılmayı kabul eden 10 kadın çalışma grubunu oluşturmuştur. Değerlendirme için Young Şema Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Çevrimiçi jungiyen psikodrama uygulamasının etkililiğini nitel olarak değerlendirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Değerlendirme Formu kullanılmıştır. SPSS 21 istatistik paket programı ile analiz edilen veriler, nitel veriler ise tümevarım analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular, katılımcıların YSO, PİOÖ, ÖŞÖ-KF sontest skorlarında anlamlı bir öntest skorlarına göre farklılık olduğunu göstermiştir. Nitel analiz sonuçları ise çevrimiçi Jungiyen psikodrama uygulamasının genç erişkinlerin erken dönem şemaları, psikolojik iyi oluş ve özşefkat üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Çeşitli bulgular, literatür bağlamında tartışılarak özgün sonuçlar elde edilmiş ve önerilere yer verilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aydın, N., & Yüceyurt, N. K. (2024). Çevrimiçi Jungiyen Psikodrama Uygulamasının Erken Dönem Şemaların, Psikolojik İyi Oluş ile Özşefkat Üzerindeki Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(6), 455–470. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1403
Bölüm
Makaleler