Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burcu Türk

Özet

Travmatik yaşantılar, hayatın normal akışı esnasında meydana gelen ve bireylerin başa çıkma mekanizmalarını devre dışı bırakarak onların hayata uyumlarını olumsuz yönde etkileyen yaşantılar olarak ifade edilir. Travmatik yaşantıların sonucunda depresyon, anksiyete, TSSB gibi bozukluklar sıklıkla gözlenmektedir. Ancak travmatik bir olayla karşı karşıya kalmak her zaman bu doğrultuda sonuçlara yol açmayıp, kişinin önceki durumundan daha güçlü hale gelmesi de mümkün olabilmektedir. Bu olumlu değişimlerden biri, travma sonrası büyümedir. Travma sonrası büyüme bireysel ve çevresel bazı faktörlerden etkilenmekte olup bunlardan bir tanesi duygu ifadesidir. Bu bağlamda bu çalışmada, duyguları ifade etme ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Travma Sonrası Büyüme Envanteri ve Duyguları İfade Ölçeği kullanılmış olup, araştırma kapsamında en az bir travmatik yaşantısı olan yaşları 18 ile 58 arasında değişen, psikiyatrik bir tanısı olmayan 309 katılımcıya ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların travma sonrası büyüme düzeylerinin (56.10 ± 20.80) ve duyguları ifade düzeylerinin (65.60 ± 12.20) orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Travma sonrası büyüme ile duyguları ifade arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcut olup, duyguları ifade düzeyinin, travma sonrası büyümeyi anlamlı düzeyde yordadığı ve varyansın %16’sını açıkladığı görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma duygu ifade etme ile travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Türk, B. (2023). Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(11), 1491–1502. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1327
Bölüm
Makaleler