Sağlıklı Yaşlanma ve Halk Eğitim Süreçlerinde Amatör Korolar İçin Yerel Yönetimlerin Önemi: Şehrin Şarkısı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elçin Ergin Talaka
M. Kemal Öktem

Özet

Bu araştırmanın amacı, amatör koristlerin profillerini, yaşlanma sürecinde koristlerin kazanımlarını, yerel yönetim desteği alma durumlarını, yerel yönetim desteğine ihtiyaç duyma nedenlerini ve yerel yönetimlerin bu konudaki desteklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ilinde çalışmalarını sürdüren iki amatör koro oluşturmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden örnek olay-durum çalışması deseni ile yürütülen çalışmada, seçilen iki amatör koro ile e-mülakat uygulanmıştır. Elde edilen cevaplar frekans analizi ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Açık uçlu soruların analizinde, Word Stadt 8 ve Qda Miner programları kullanılmıştır. Analiz sonucunda; katılımcıların çoğunluğunun emeklilik dönemindeki kişiler olduğu ve mevcut yerel yönetim desteğini yetersiz buldukları belirlenmiştir. Koro çalışmaları ile elde edilen en önemli kazanımların kültürel aktarım, sosyalleşme ve öz müziğin tanıtılmasında kolaylık olduğu ve yerel yönetim desteğini doğuran başlıca nedenlerin kitlelere ulaşma, yardım konserleri düzenleme, çalışma yeri ve ürünlerin sunulmasında yaşanan sorunlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ergin Talaka, E., & Öktem, M. K. (2021). Sağlıklı Yaşlanma ve Halk Eğitim Süreçlerinde Amatör Korolar İçin Yerel Yönetimlerin Önemi: Şehrin Şarkısı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12), 1121–1140. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.897
Bölüm
Makaleler