Otel İşletmeleri Çalışanlarında Etik Liderlik Algısı, Kariyerizm ve İşgören Performansı İlişkisi: İstanbul Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elif Dülger
Hasan Cinnioğlu

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, otel çalışanlarının yöneticilerinde algıladıkları etik liderlik davranışının kariyerizm ve performans düzeylerine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, basit tesadüfi örneklem tekniği ile seçilmiş 389 otel çalışanına anket yöntemi uygulanarak veri toplanmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul ilinde hizmet vermekte olan konaklama işletmeleri oluşurken, örneklem ise yine bu bölgede bulunan beş yıldızlı otel çalışanlarıdır. Yapılan çalışma sonuçları, işgörenlerin performans ve etik liderlik algı düzeylerinin orta, kariyerizm algı düzeylerinin ise düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Ayrıca, etik liderlik algısının kariyerizmi, kariyerizm algısının da işgören performansını negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, etik liderlik algısının işgören performansı üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu da çalışmanın sonuçlarından biridir. Otel işletmelerinde, etik kodlara önem veren, işgörenleri ile sağlıklı bir iletişim kuran ve karar alma sürecinde işgörenlerin de fikrini alan bir liderin olmasının, kariyerist yönelimin önüne geçebileceği öngörülebilir. Bir negatif örgütsel davranış olan kariyerizm yöneliminin önüne geçilmesi ile emeğin en önemli unsur olduğu otellerde, işgören performanslarının yükseleceği düşünülebilir.  Bu makale 16-18 Ocak 2021 tarihinde İstanbul/Türkiye’de gerçekleştirilen “6!" International Management and Social Research Conference” kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dülger, E., & Cinnioğlu, H. (2021). Otel İşletmeleri Çalışanlarında Etik Liderlik Algısı, Kariyerizm ve İşgören Performansı İlişkisi: İstanbul Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(11), 1090–1109. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.864
Bölüm
Makaleler