Trabzon İlindeki Nüfus Hareketleri ve İç Göçün Yaş Gruplarına Göre Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kürşat Yurdigül

Özet

1985-2019 dönemi içinde Trabzon ilinde gerçekleşen nüfus ve iç göç hareketlerini yaş grupları
özelinde dağılımını incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda iç göç
hareketlerinin hangi yönde gerçekleştiğini belirlemek için yaş gruplarına ait nüfus ve göç verileri
analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması
deseni benimsenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için DİE ve TÜİK tarafından
toplanan ve depolanan verilerden, Trabzon iline ait nüfus ile iç göç verilerinden derleme ve
hesaplamalar yapılmıştır. İkincil veri analizi yapılarak yaş grupları ile alınan göç, verilen göç, net
göç ve net göç hızı özelinde veriler derlenmiş ve betimsel analiz bulguları sunulmuştur. Trabzon
ilinde göçe katılanların hangi yaş grubunda yoğunluk kazandığı tespit edilmiştir. İç göç
olgusunun yaşa göre değişkenliği ortaya konmuştur. Trabzon ili özelinde nüfus yapısının
cinsiyet değişkeni açısından 1970 ve sonrası tüm sayım dönemlerinde kadın nüfusun, erkek
nüfusundan fazla olduğu tespit edilmiştir. 5-35 yaş gruplarında verilen göç kategorisinde yoğun
bir hareketlilik gözlenmiştir. Bu çalışma sonucunda 18-24 yaş gruplarında Trabzon ilinin verdiği
göçlerin nedenleri arasında eğitim ve iş bulma faktörleri öne çıkmaktadır. 18-24 yaş grubu açısında, Trabzon ilinin aldığı göç nedenleri arasında eğitim ve iş bulma faktörleri olduğunu,
ikincil araştırma bulguları ile tespit edilmiştir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı fonuyla destekli
göçün nedenselliğini inceleyecek bütünleşik nitel-nicel yöntemli saha araştırmalarının yapılması
önerilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yurdigül, K. (2021). Trabzon İlindeki Nüfus Hareketleri ve İç Göçün Yaş Gruplarına Göre Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 437–458. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.728
Bölüm
Makaleler