El Sanatlarının Turizme Katkısı, Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerinde Sinop Örneğinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aslı Sultan Eren
Gül Erkol Bayram

Özet

Çalışma, Sinop için önemli bir turistik ürün olan el sanatlarının karşılaştığı problemleri tespit
etmek, el sanatlarının sürdürülebilirliğin sağlaması ve turizme olan katkısının artırılması
hususunda Sinop ili ve bölge turizmi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı;
Sinop’un geleneksel el sanatları üretiminde yaşanılan sorunlarına çözüm bulmak ve Sinop’un el
sanatlarının turizme olan katkısını artırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
mülakat tekniği tercih edilmiştir. Zanaatkârlarla yapılan görüşmelerin sonunda araştırma
doğrultusunda elde edilen sonuçlar; kalifiye eleman yetiştirmede yaşanan zorluk, hammaddeye
ulaşım sıkıntısı, el sanatları hakkında halkın bilgilendirilmesi, zanaatkârlar için teşvik faaliyetleri
ve Sinop ilinin tanıtım faaliyetleri konuları hakkında belediye çalışmaları yapılması gerektiği
tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eren, A. S., & Erkol Bayram, G. (2021). El Sanatlarının Turizme Katkısı, Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerinde Sinop Örneğinde Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 387–400. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.725
Bölüm
Makaleler