Yazım Kuralları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisine gönderilecek çalışmalar aşağıdaki “Makale Şablonları” üzerinde hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 3 cm) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi makale sayfa sayısı ilk sayfadan son sayfaya 25 sayfa ile sınırlandırılmaktadır. Metin oluşturulurken, Microsoft Word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir. Satır aralığı tek seçilmelidir.

Font Ailesi: Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

Öz

Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin öz bölümü 150 kelimeyi geçmemelidir. Öz bölümünün hemen altında Abstract bölümüne yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir. Abstract bölümünün hemen altında Keywords bölümüne yer verilmelidir.

Metin içi yazım kuralları

Makale gövdesini oluşturan metin bölümünde, birinci dereceden başlıklar BÜYÜK HARF ikinci derecede başlıklar küçük harf, üçüncü dereceden başlıklar küçük harf ve italik yazılmalıdır.

Makale gövdesini oluşturan metin bölümünde satır aralığı TEK olarak belirlenmelidir. (Microsoft Word programında: Biçim – Paragraf – Satır aralığı TEK belirlenmeli).

Makale gövdesi oluşturan metin bölümünde, METİN İKİ YANA YASLA seçilmelidir.

Metin gövdesi oluşturulurken tablo yada şekillerin mümkün olduğunda sayfaya tam olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir.

Ekler

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.  Tablo başlıkları tablo üstünde, Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir. Tablolar metin sınırlarına iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır. Şekiller çizildikten sonra dizgi aşamasında kaymaları engellemek için gruplandırılmalıdır. Tablo başlıkları ve metin 10 Punto. Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı. Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto. Şekil ve Numarası Koyu.

KAYNAKÇA ve ALINTI GÖSTERİM  ÖRNEKLERİ

Kitap

Kaynakça Gösterimi: Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde Halkla İlişkiler. (4. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Alıntı Gösterimi: (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016:8)

Kitap İçi Bölüm

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.2-17) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Alıntı Gösterimi: (Öztürk, 2013:10)

Çeviri Kitap

Kaynakça Gösterimi: Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çeviren, Alatlı, A.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Alıntı Gösterimi: (Porter, 2015:312)

Tek Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2): 44-56.

Atıf gösterimi: (Öztürk, 2001:44)

İki Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1): 43-72.

Atıf gösterimi: (Pelit ve Öztürk, 2010:55)

İkiden Fazla Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y., Yaylı, A. and Yeşiltaş, M. (2008). Is The Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Customers’ Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2): 382-389.

Atıf gösterimi: (Öztürk vd., 2008:385)

Tez

Kaynakça Gösterimi: Ayaz, N. (2011). Kırsal Turizm ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma: Belediyeler Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Atıf gösterimi: (Ayaz, 2011:99)

Uluslararası Bildiriler

Kaynakça Gösterimi: Usakli, A. and Ozturk, Y. (2017). Resort Hotel Experience and Tourist Loyalty: Exploring The Moderating Role of Gender. Global Conference on Services Management (GLOSERV), 3-7 October 2017, Volterra, Italy.

Atıf gösterimi: (Usakli ve Ozturk, 2017:68)

Ulusal Bildiriler

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y. ve Kılıç, G. (2008). Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi 17-19 Nisan 2008. Balıkesir. ss: 248-254.

Atıf gösterimi: (Öztürk ve Kılıç, 2008:250)

Web

Kaynakça Gösterimi: Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].

Atıf gösterimi: (Andress and Harrison, 2011)

Kaynakça Gösterimi: http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].

Atıf gösterimi: (www.istekobi.com.tr)

KAYNAKÇA

Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].

Ayaz, N. (2011). Kırsal Turizm ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma: Belediyeler Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].

Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2): 44-56.

Öztürk, Y. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.2-17) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Öztürk, Y. ve Kılıç, G. (2008). Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi 17-19 Nisan 2008. Balıkesir. ss: 248-254.

Öztürk, Y., Yaylı, A. and Yeşiltaş, M. (2008). Is The Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Customers’ Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2): 382-389.

Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1): 43-72.

Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çeviren, Alatlı, A.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde Halkla İlişkiler. (4. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Usakli, A. and Ozturk, Y. (2017). Resort Hotel Experience and Tourist Loyalty: Exploring The Moderating Role of Gender. Global Conference on Services Management (GLOSERV), 3-7 October 2017, Volterra, Italy.