Cilt 1, Sayı 1, 2018

 Kapak Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı

Turizm Politikası ve Planlamasında Tanıtım Araçlarının Yeri ve Önemi: Sosyal Medya Örneği
(The Role and Importance of Publicity Tools in Tourism Policy and Planning: The Case of Social Media)
Şerife YAZGAN PEKTAŞ
ss.1-11.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.70

 Özet
 Tam Metin

Gölbaşında Yaşayan İnsanların Kongre Turizmi İle İlgili Bilgilerinin ve Kongreye Katılım Durumlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Congress Participation and the Information About Congress Tourism of the People Who Lived in Gölbaşı)
Tuğba BEYAZKAY
ss.12-20.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.71

 Özet
 Tam Metin

İş-Aile Çatışmasının İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Çalışma
(Effect of Work-Family Conflict on Employee Performance: A Study on Public and Private Sector Employees)
F. Feyza İNCE
ss.21-36.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.72

 Özet
 Tam Metin
Psikolojik Şiddetin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Psychological Violence on Job Satisfaction)
Esin ŞAKACI
ss.37-53.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.73
 Özet
 Tam Metin

Örgütsel Adalet ile Örgütsel Güven Algısının İşgören Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
(The Impact of Perceptions of Organizational Trust and Organizational Justice on Employee Performance)
Rukiye ÖZDEMİR
ss.54-72.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.74

 Özet
 Tam Metin